Patikslintas žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys Mel_DR10LT

2016-03-02

Mel_DR10LTLietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys (Mel_DR10LT) sukurtas 2002 m., ir nuo 2008 m. nuolat atnaujinamas. Įgyvendinant 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE), reikalavimus ir siekiant kaupti išsamesnius ir lengviau analizuojamus duomenis, Mel_DR10LT būtina transformuoti, išskaidant į keletą sluoksnių.

2014 metais pradėti duomenų rinkinio Mel_DR10LT pertvarkymo darbai. 2015 metais rinkinys transformuotas naujuose sluoksniuose, išsaugant iš apskaitos išbrauktus plotus NURAS_P ir blogos būklės melioruotos žemės plotus BUKLE_P. Pradėtos tikslinti melioruoto ploto ribos MELPLOT_P.

2015 m. pradėtas antras MEL_DR10LT transformavimo darbų etapas, t.y. sluoksnio MELPLOT_P tikslinimas. Sluoksnis tikslinamas LKS-94 koordinačių sistemoje M 1:2 000 skaitmeninių rastrinių žemių melioracijos planų ir sluoksnio MELPROJ_P pagrindu. Vektorizuotos melioruoto ploto ribos buvo tikslinamos su savivaldybių melioracijos specialistais ir taisomos pagal jų pastabas. MELPLOT_P kuriamas iš sluoksnio MELPROJ_P iškarpant visą nemelioruotą, nesausinamą plotą, išskiriant grioviais ir drenažu sausinamus plotus.

Baigus kiekvienos rajono savivaldybės sluoksnio MELPLOT_P sudarymo darbus, buvo apskaičiuojamas jo plotas ir palyginamas su senuoju duomenų rinkiniu MEL_DR10LT, bei melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenimis. Duomenys yra preliminarūs, kadangi, kuriant šį sluoksnį, nebuvo įvertinti melioruotos žemės išbraukimai iš apskaitos. Taip pat įtaką plotų tikslumui turi nenuskenuoti ir su koordinatėmis nesusieti melioracijos projektų planai, kurie yra sunykę, prarasti arba labai blogos būklės. Per 2015 metus MELPLOT_P sluoksnis sukurtas 52 rajonų savivaldybių ir 6 miestų teritorijoms.

Be to, 2015 m. buvo sukurtas duomenų rinkinys HDRSR_T. Šis sluoksnis yra taškinis erdvinių objektų sluoksnis, kuriame kaupiama informacija apie hidrotechninius (melioracijos) statinius. Šio sluoksnio informacija kaupiama pagal savivaldybių administracijų pateiktus melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis apie tiltus ir siurblines. Turint kiekvieno hidrotechninio statinio koordinates, duomenys kartu su reikalinga atributine informacija buvo perkelti į skaitmeninį formatą ir, naudojant GIS programinę įrangą, sutvarkyti pagal naujojo sluoksnio HDRSR_T specifikacijos reikalavimus. Iš viso buvo perkelti 1449 tiltai ir 88 siurblinės.

Naujausius MEL_DR10LT duomenis rasite žemės informacinės sistemos elektroninėse paslaugose ir mobiliose programėlėse.