ŽISIS duomenys

ŽISIS duomenys

ŽISIS duomenis sudaro valstybiniai teminiai erdvinių duomenų rinkiniai ir kiti teminiai erdviniai duomenų rinkiniai, kuriuose kaupiama informacija apie žemės naudojimui turinčias įtakos charakteristikas. Valstybiniai teminiai erdvinių duomenų rinkiniai:

 • Dirv_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys, kurį sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 ir Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sistematinį sąrašą LT_DTV96 susisteminti ir koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir agrochemines savybes ir kitas charakteristikas;
 • DirvAgroch_DR10LT – Agrocheminių dirvožemių savybių duomenų rinkinys, kuriame saugoma informacija apie dirvožemių pH (rūgštumo), judriojo fosforo, judriojo kalio, mineralinio azoto, mineralinės sieros, humuso (organinės anglies), judriojo kalcio, judriojo magnio, judriojo aliuminio, judriųjų mikroelementų (B, Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, Co), sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Ni, Pb, As), mainų katijonų ir kt. kiekį;
 • Mel_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys, kuriame saugoma informacija apie nusausintų (geros ir blogos melioracinės būklės) žemių plotus, nurašytos melioruotos žemės plotus, hidrotechnikos (melioracijos) statinius;
 • AŽ_DRLT – Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys, kuriame saugoma informacija apie neprižiūrimas, nenaudojamas arba netinkamas naudoti pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį žemės ūkio naudmenas.

Tvarkant ŽISIS duomenis naudojami šie ŽISIS duomenų teikėjų duomenys:

 • Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT;
 • Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys;
 • Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys;
 • Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys;
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys;
 • Nekilnojamojo turto registro duomenys;
 • Paraiškų priėmimo informacinės sistemos duomenys;
 • Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2 000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinys Mel_DR2LT;
 • archyvinė melioracijos projektų medžiaga ir naujai įgyvendintų melioracijos projektų inžinerinių statinių planai;
 • ŽISIS tvarkytojo atliktų lauko tyrimų duomenys.

ŽISIS duomenys atnaujinami:

 • gavus naujus ŽISIS tvarkytojo atliktų lauko tyrimų duomenis;
 • pasikeitus duomenims, pagal kuriuos tvarkomi ŽISIS duomenys;
 • atnaujinus erdvinių duomenų apie žemę rinkinių kartografinį pagrindą;
 • pasikeitus specifikacijoms, nustatančioms erdvinių duomenų apie žemę rinkinių turinį, jų objektų identifikavimo kodus ir aprašomąją informaciją.

Plačiau apie ŽISIS duomenis bei duomenų užsakymas