Atnaujinti žemės našumo vertinimo erdviniai duomenys

2018-10-26

Žemės našumo vertinimo (Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT sluoksniai VERTINIMAS IR VIETOVĖ) atnaujinimas atliktas pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 3D-359 Žemės našumo vertinimo metodiką, Žemės našumo vertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3D-207, naudojant programinę įrangą „Žemės vertinimas“. Žemės našumas vertinamas automatizuotai atliekamas kadastro vietovių riboms, naudojant sluoksnį su duomenimis (VERTINIMAS), kurio reikia žemės vertei apskaičiuoti ir sluoksnį su objektu (VIETOVĖ), kuriam skaičiuojama vidutinė žemės vertė. Seniūnijų ir savivaldybių administracinėms teritorijoms sluoksniai VERTINIMAS ir VIETOVĖ atnaujinami pagal kadastro vietovių suvestinius duomenis.

Atnaujintame Dirv_DR10LT sluoksnyje VERTINIMAS kiekvienai kadastro vietovei, seniūnijai ir savivaldybės teritorijai yra sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinę būklę, dirvožemių dangos įvairovę (margumą), klimato sąlygas, dirvožemių akmenuotumą, dirvožemių agrochemines savybes, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą.

Atnaujintame Dirv_DR10LT sluoksnyje VIETOVĖ kiekvienai kadastro vietovei, seniūnijai ir savivaldybės teritorijai yra sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.

Atnaujinti žemės našumo vertinimo duomenys vykdant bet kokią veiklą, kuriai reikalinga informacija apie žemės našumą, turės būti pradėti naudoti nuo 2019 m. sausio 1 d. Siekdami, kad šių duomenų naudotojai, planuodami savo ūkinę veiklą, galėtų tinkamai įvertinti žemės našumo pokyčius bei prie šių pokyčių prisitaikyti, atnaujintus duomenis paskelbėme žemės informacinėje sistemoje (ŽIS). Jie pasiekiami per ŽIS elektronines paslaugas arba paspaudus šią nuorodą.

nasumas